به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معادن بافق در ۵ ماهه منتهی به مرداد سال جاری ١٢۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.