به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره سرمایه گذاری توکا فولاد افزایش سرمایه ۵۴ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته را به تصویب رساند.