به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی ابوریحان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ١۶٢میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه قبلی ۶٣درصد رشد داشته است.فروش مرداد ماه نیز ۴١میلیارد تومان بود.