به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی زهراوی در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ١٠١میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است بیشترین مبلغ فروش ماهانه سال جاری در اردیبهشت ماه بود.