به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی پارس خزر در ۵ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١٣۵میلیاردتومان درآمد فروش داشته است که حدود ٢٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩۶ تاکنون در اسفند سال ٩٧ بوده است.