به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع سرما آفرین ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٣٢ میلیارد تومان فروش داشته است که ۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١۶۶درصدی داشته است.