به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت مهندسی تکنوتار در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ١میلیارد تومان فروش داشته است.فروش ۵ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.