به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم در ۵ ماه نخست سال ١٣٩٨ حدود ۵۴۶١ میلیارد تومان فروش محصول داشت.