به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش پتروشیمی کرمانشاه در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ به بیش از ۵۵٢ میلیارد تومان رسید.