به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کسب درآمد ٢٧٧٨ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد ۵ ماهه نخست سال ١٣٩٨ شرکت پتروشیمی اراک بود.