به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت پتروشیمی زاگرس در ۵ ماه نخست سال مالی ١٣٩٨ به بیش از ٣٩۵١ میلیارد تومان رسید.