هم اکنون صادرات با توجه به شرایط موجود از ثبات و پایداری برخوردار نیست. زیرا برای اینکه محصولات خود را صادر کنیم باید بتوانیم پولش را هم بگیریم اما مجراهای دریافت پول ما مجراهای خوبی نیستند.