به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایه پتروشیمی خلیج فارس سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دعوت نمود.