مصاحب گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، یک هزار واحد صنعتی کوچک بالغ بر یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورو کالا به صادرات انجام داده اند.

بورس 24: مصاحب گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، یک هزار واحد صنعتی کوچک بالغ بر یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورو کالا به صادرات انجام داده اند.

اصغر مصاحب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، یک هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بالغ بر یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورو کالا به کشورهای هدف صادراتی ارسال کردند.

افزود: مهمترین کار واحدهای صنعتی، برطرف کردن نیاز داخل و در کنار آن، صادرات محصولات است که این صنایع با جدیت و نیز با حمایت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این مسیر در حرکت هستند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم باعث افزایش رقابت پذیری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شده که این مهم در کنار بین‌المللی کردن تولیدات صنعتی، از مهمترین برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است.

او بیان کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد تولید و اشتغال دارند و این ظرفیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باعث رشد کارآفرینی و توسعه فضای کسب و کار شده است.

منبع: وزارت صنعت