دادستان اسبق تهران در مراسم عزاداری سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران، که به تازگی از زندان آزاد شده است، در کنار امام جمعه تفت به عزاداری پرداخت...

بورس 24: دادستان اسبق تهران در کنار امام جمعه تفت به عزاداری پرداخت. 

به گزارش ایلنا، جماران نوشت: سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران که به تازگی از زندان آزاد شده است در کنار امام جمعه تفت به عزاداری پرداخت.