فولاد مبارکه امروز ورق گرم را با افزایش جزئی به نرخ ۴٠,۴۶۶ ریال در بورس کالا عرضه کرد که در مجموع باتقاضای ١٠٨,٢۴٠ تنی روبه رو شد. این در حالی ست که در عرضه قبلی...