به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام نمود،در مزایده ای که شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد برگزار می کنند شرکت نموده است.