به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی زاگرس اعلام داشت عطف به نامه شماره ۴١/٩٨١۵٢۴۶-١ص پ شرکت پتروشیمی مبین به سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص نرخ های جدید سرویسهای جانبی برای سال ١٣٩٧ از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به استحضار می رساند ،با توجه به اینکه نرخهای مذکور به این شرکت ابلاغ نگردیده و مطابق نامه شماره ١٣٩٨/٢٢١۵١/ص پ شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی لزوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت های مصرف کننده سرویسهای جانبی مورد توجه قرار نگرفته و رویه یکسان برای قیمت گذاری لحاظ نگردیده، لذا نرخهای اعلام شرکت پتروشیمی مبین مورد پذیرش این شرکت نبوده و تا زمان رفع اشکالات قیمت گذاری قابل اعمال در حساب ها نخواهد بود .