بانک صادرات در حالی عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد، که تراز عملیاتی بانک در مرداد ماه و ۵ ماهه در نگاه اول منفی می باشد، اما قیاس روند عملکردی آن نشان می دهد بانک در مسیر رو به پیشرفت قرار گرفته و کم کم، از شدت عملکرد منفی بانک کاسته شده و می توان امیدوار به مثبت شدن تراز عملیاتی در نیمه دوم سال بود.

بورس 24: بانک صادرات در حالی عملکرد مرداد ماه خود را منتشر کرد، که تراز عملیاتی بانک در مرداد ماه و 5 ماهه در نگاه اول منفی می باشد، اما قیاس روند عملکردی آن نشان می دهد بانک در مسیر رو به پیشرفت قرار گرفته و کم کم، از شدت عملکرد منفی بانک کاسته شده و می توان امیدوار به مثبت شدن تراز عملیاتی در نیمه دوم سال بود.

تراز عملیاتی بانک در 5 ماهه منفی 997 میلیارد تومان می باشد؛ در حالی که در دوره مشابه سال قبل بانک با زیان عملیاتی بسیار سنگینی همراه بوده است.

بانک در 5 ماهه سال 97 با تراز عملیاتی منفی 1743 میلیاردی مواجه بوده و این امر در قیاس با سال جاری نشان می دهد تراز عملیاتی بهبود خوبی یافته، و می توان به مثبت شدن این تراز در سال جاری امیدوار باشیم.

در نهایت بانک در نیمه دوم سال با افزایش سود سرمایه گذاری ها و درآمد های غیر مشاع از یک سو و کاهش شدید تراز منفی عملیاتی خود از سوی دیگر، می تواند گزارشات خوبی را روانه بازار نموده و این گزارشات زمینه حرکت و رشد قیمتی سهام بانک خواهد شد.