مجمع شرکت سرمایه گذاری سبحان، به منظور تصویب صورت های مالی برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، این مجمع ۵٠ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد و...