معامله ١٠ هزارتن لوب کات سنگین و ٣ هزارتن لوب کات سبک پالایش نفت تهران بدون تغییر در نرخ پایه صورت پذیرفت اما وکیوم باتوم این پالایشی...