به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ٣ شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت نمودند.