مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی جم با حضور ۹۱.۶ درصد از سهامداران امروز برگزار شد.