بورس ٢۴ : شرکت پتروشیمی جم در دوره ۵ ماهه ابتدایی سال جاری ۵۴ هزار و ۶١١ میلیارد ریال محصول فروخته است. حال آن که درآمدهای حاصل از فروش دوره مشابه سال گذشته جم برابر با ٣٠ هزار و ٣١۵ میلیارد ریال بود... این شرکت در دوره سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به ٣ ماهه اول سال ٩٧ با افزایش قابل توجه ٨٣ درصدی در فروش همراه شد ، اما سود عملیاتی جم در این دوره تنها ۴٣ درصد رشد کرد...