بورس ٢۴ : شرکت ریل سیر کوثر در دوره ۵ ماهه ابتدایی امسال بیش از ٨۵١.٧ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده که ۶٣ درصد از این مبلغ حصل از جابجایی مسافر بود. ١٩ درصد از محل حمل بار معدنی و ١٨ درصد از حمل بار حاصل شده است...