به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.