به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت آخرین وضعیت عملکرد خود را منتشر نمودند.