در مجموع با تقاضای ٢٢,٩٧۵ تنی از سوی خریداران روبه رو شد و بر همین اساس حداکثر نرخ رقابتی ...