به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کشت و دام قیام اصفهان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ٨۴میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ٧٨درصد رشد کرده است .فروش مرداد ماه نیز ١٧ میلیارد تومان بود.