معامه ١٢۶٠ تن شمش ایرالکو با نرخ ٢١٠,٩٨۴ ریال صورت پذیرفت که نسبت به عرضه قبلی حدود ٣% ...