حجم تقاضا برای این محصول امروز به ١٧,۶۶۶ تن رسید و این در حالی ست که در عرضه قبلی حجم تقاضا ...