به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سازه پویش مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خود را لغو نمود و کارخانه های صنعتی آزمایش سهامداران خود را به مجمع دعوت نمود.