به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت آخرین وضعیت عملکرد خود را به شرح زیر ارائه نمودند.