به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در ۵ ماهه منتهی مرداد ١٣٩٨روند صعودی خود را حفظ نمود و مجموع درآمد آن در مدت یاد شده به حدود ۶٩۶٣ میلیارد تومان رسید.