نماد شرکت پتروشیمی خارک از ٢۵ تیرماه تاکنون به دلیل برگزاری مجمع افزایش سرمایه متوقف مانده است.