به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در ١١ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١١۶میلیارد تومان درامد کسب نموده است که ١٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.درآمد خرداد ٩٨ بیشترین درآمد ماهانه در دو سال اخیر بوده است.