به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ریل سیر کوثر در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ٢٨ میلیارد تومان درآمد داشته است که ٩ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است درآمد مرداد ماه بیشترین درآمد ماهانه در سال جاری بوده است.