عرضه شمش بلوم شرکت فولاد خوزستان با نرخ پایه ٣١,۴٣۶ ریال صورت گرفت که نسبت به پایه قبلی ١.١% کاهش را نشان می دهد. حجم تقاضا اما نسبت به معامله...