به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گل گهر در ۵ ماهه نخست سال ١٣٩٨ مجموعا موفق به کسب ۵١٣٢ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شد.