به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان شاهرود از جمله دلایل افزایش قیمت سهام در روزهای اخیر را صادرات به چند کشور دانست.