به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت توکا ریل در ۵ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ١٩١میلیارد تومان درآمد داشته است که ٣٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است درآمد مرداد ماه از میانگین درآمد ۵ماهه بیشتر بوده است.