رکود تقاضا منجر به عقب نشینی نرخ معاملات شمش تا محدوده ٣٣٠٠ تومان کنونی شده است که انتظار می رود...