بورس ٢۴ : شرکت فرآوری مواد معدنی ایران این روزها مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است و شاهد رشد ارزش سهام «فرآور» هستیم... حمید علاماتی مدیر عامل «فرآور» درباره رشد قیمت سهام این شرکت در روزهای اخیر به بورس ٢۴ گفت: رشد قیمت سهام ما می بایست زودتر از این آغاز می شد و پتانسیل های موجود در مجموعه درحال آزاد شدن است...