نرخ پایه برای عرضه سبد میلگرد ١۴ تا ٢٨ فولاد خراسان با افت ٢ درصدی نسبت به پایه قبلی ٣۶,٣٧۵ ریال تعیین شده بود. حجم تقاضا اما نسبت به معامله قبل با افزایش