یک مقام قندی : با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از صنعت شکر می توان شاهد افزایش نرخ دیگری بود، احتمال این موضوع هست اما از آنجایی که شکر وارداتی حدود ٣٠ درصد از کل شکر را تشکیل می دهد، تاثیر این افزایش نرخ ( ۴٠۵٠ تومان ) بسیار بیشتر از آن موضوع است...