رشد مناسب درآمد و روند رو به رشد همیشگی در سود همراه اول سبب شده تا اقبال به این سهم در بازار ادامه یافته و شاهد افزایش نسبت پی بر ای در همراه اول باشیم.

بورس 24: رشد مناسب درآمد و روند رو به رشد همیشگی در سود همراه اول سبب شده تا اقبال به این سهم در بازار ادامه یافته و شاهد افزایش نسبت پی بر ای در همراه اول باشیم.

همراه با رشد بسیار خوبی در درآمد های مرداد ماه مواجه بود. کل درآمد 5 ماهه امسال شرکت به 6963 میلیارد تومان بالغ شده است.

شرکت در 5 ماهه سال قبل به درآمد5461 رسیده و بدین ترتیب درآمد 5 ماهه سال جاری رشد حدود 28 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به همراه داشته است.

شرکت در عملکرد 3 ماهه با رشد 25 درصدی درآمدی همراه شده اما در 5 ماهه این رشد به 28 درصد رسیده است. پس در نهایت می توان انتظار رشد بیشتر سود ناخالص را در گزارش 6 ماهه به نسبت 3 ماهه اول سال داشت.

بنابراین همچنان روند رو به رشد فروش از یک سو و روند رو به رشد سودسازی از سوی دیگر در همراه اول ادامه داشته و همین امر سبب اقبال بازار به این سهم شده است.

این اطمینان و عملکرد موفق همراه، در قیمت سهام شرکت هم منعکس شده و طی یک ماهه اخیر شاهد بازدهی خوب 19 درصدی در قیمت سهام شرکت بوده ایم که رکورد قابل توجهی در همراه اول بوده است.