بورس ٢۴ : شرکت ملی صنایع مس در گزارش عملکرد ۵ ماهه خود موفق به ثبت فروش ٨۴۶٢میلیارد تومانی شد که سهم این فروش در مرداد ماه ١٧٠٩میلیارد تومان بود ، از این میزان ١٢٩٠میلیارد تومان فروش صادراتی و ۴٠٩ میلیارد تومان فروش داخلی است. این شرکت بر اساس آمار منتشر شده در تولید کاتد مس ١٨ درصد از برنامه جلوتر است و بر این اساس می توان ثبت فروش ١٠ هزار میلیارد تومانی را در شش ماهه متصور بود. محسن بازارنوی معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس در خصوص عملکرد این شرکت به بورس ٢۴ گفت...