گزارش مرداد ماه بانک تجارت در حالی منتشر شد که تراز عملیاتی قابل توجه مثبت در این بانک سبب شد تا سهامداران به پتانسیل های درونی و روند رو به رشد وضعیت عملیاتی این بانک بیش از پیش پی برده و امیدواری ها در اردوی سهامداران این بانک افزایش داشته باشد...

بورس 24 : گزارش مرداد ماه بانک تجارت در حالی منتشر شد که تراز عملیاتی قابل توجه مثبت در این بانک سبب شد تا سهامداران به پتانسیل های درونی و روند رو به رشد وضعیت عملیاتی این بانک بیش از پیش پی برده و امیدواری ها در اردوی سهامداران این بانک افزایش داشته باشد.

بانک در مرداد ماه به درآمد 1769 میلیارد تومانی ناشی از تسهیلات اعطایی رسیده است.

در همین یک ماهه بانک سود پرداختی 1410 میلیارد تومانی به سپرده ها داشته و بدین ترتیب تراز عملیاتی بانک 359 میلیارد تومان مثبت شده است.

اما این تحول سبب شده تا تراز بانک که در 4 ماهه 404 میلیارد تومان منفی بوده به 45 میلیارد تومان منفی تقلیل یافته و در گزارش 6 ماهه به احتمال زیاد تراز عملیاتی کل سال بانک تجارت مثبت خواهد شد.

این نکته آنجا مهمتر می شود که تراز عملیاتی بانک طی دوره مشابه 5 ماهه سال 97 حدود 829 میلیارد تومان منفی بوده است.

به عبارتی در 5 ماهه امسال عملیات بانک تجارت متحول شده است؛ در نهایت سهامداران بانک تجارت، در صورتی که گزارش بسیار عالی تحول گرای مرداد ماه در شهریور هم تکرار شود باید در انتظار یک صورت مالی 6 ماهه عالی بود که بانک را به سود دهی سوق دهد که این مهم زمینه ساز رشد قیمت سهام بانک خواهد بود.