بورس ٢۴ : قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن به کمترین حد در سه سال گذشته رسید... روز گذشته کانال تلگرامی بانک مسکن – بانک فروشنده اوراق تسهیلات خرید مسکن- اعلام کرد : هر فقره اوراق ۵٠٠ هزار تومانی وام مسکن با قیمت میانگین ۴٠ هزار تومان بین دارندگان اوراق و متقاضیان تسهیلات خرید و فروش می شود...

بورس 24 : قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن به کمترین حد در سه سال گذشته رسید.

روز گذشته کانال تلگرامی بانک مسکن – بانک فروشنده اوراق تسهیلات خرید مسکن- اعلام کرد : هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن با قیمت میانگین 40 هزار تومان بین دارندگان اوراق و متقاضیان تسهیلات خرید و فروش می شود.

قیمت این اوراق طی سال های گذشته از 60 هزار تومان پایین تر نرفته بود و حتی در دوره ای قیمت آن به مرز 90 هزار تومان هم رسیده بود.کاهش شدید قیمت اوراق وام مسکن به نبود خریدار مسکن و نبود متقاضی تسهیلات برمی گردد.

اوراق وام مسکن برگه امتیاز تسهیلات خرید مسکن است که متقاضیان دریافت وام با خرید این برگه در بورس می توانند بدون نوبت تسهیلات خرید مسکن از بانک دریافت کنند.اما چون که وام مسکن بی ارزش شده است (در مقایسه با قیمت ملک) در نتیجه ارزش اوراق نیز کاهش شدید پیدا کرده است.

در تهران با اوراق مسکن 60 میلیون تومان وام بدون سپرده داده می شود در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران 17 برابر این مبلغ تسهیلاتی است!