بورس ٢۴ : صحبت از آزاد سازی ارز و حذف دلار ۴٢٠٠ تومانی برای کالاهای اساسی است. با اجرایی شدن این موضوع دو صنعت قند و شکر و همچنین روغن تحت تاثیر قرار می گیرند، برخی معتقدند که این موضوع حاشیه سود شرکت های تولید کننده روغن همچون مارگارین را پایین می آورد. مشاور گروه توسعه صنایع بهشهر در این خصوص با بورس ٢۴ به گفت و گو پرداخته است...